Hva koster en begravelse?

Når vi akkurat har mistet en vi er glad i er det som regel mange andre ting som opptar våre tanker mer enn økonomi. Likevel er det nødvendig at dette bringes på banen. Vi er opptatt av at avskjeden skal bli verdig og god, men det trenger ikke nødvendigvis å bety at man bør velge de dyreste løsningene. Det optimale trenger ikke å være dyrest! 

Vi ønsker å lytte oss frem til familiens ønsker og behov for å veilede hver enkelt til gode og kloke valg som de kan stå inne for, både på begravelsesdagen og i ettertid. Det er anledning til å ha en uforpliktende samtale, der vi setter opp en oversikt over kostnadene for det aktuelle oppdraget, før man evt. bestemmer seg for å engasjere oss. Det er mulig å påvirke kostnadene ganske mye med valg man gjør mht annonser, sangere, musikere, minnesamvær, osv.

 

Vi gir alltid et prisoverslag der alle kostnader er tatt med, ved vår første samtale. Dette er vi også forpliktet til iht. Forskrift fra Pristilsynet. Eventuelle avvik fra overslaget avtales med de pårørende umiddelbart. Vi vil ikke at noen skal oppleve å bli overrasket den dagen fakturaen kommer. Fakturaene våre skal være spesifisert, oversiktlig og forståelig. 

Den 1. januar 2013 trådte en ny prisforskrift i kraft. (Forskrift 2012-11-14, nr. 1066 §15-17) Denne pålegger alle begravelsesbyråene å opplyse priser på sine hjemmesider. Regelverket stiller også krav til hvordan begravelsesbyråene opplyser om priser. Målet med forskriften er å gjøre kostnadene ved begravelser mer oversiktlige, sammenlignbare og forutsigbare. Dette ønsker vi å bidra aktivt til, og vi har hatt oppdaterte priser tilgjengelig på nettet siden forskriften trådte i kraft.

Gravferdsstønad.

NAV dekker i noen tilfeller utgifter til begravelse og båretransport. Søknadene behandles individuelt etter faste kriterier. Det finnes to typer stønad: Behovsprøvet gravferdsstønad og Transportrefusjon. Mer informasjon om dette finner du på NAV sine hjemmesider.

Vi hjelper deg med papirarbeidet uten å ta ekstra betalt for det. Stønadene utbetales til begravelsesbyrået, og trekkes av på fakturaen til de pårørende.

Klageadgang.

Dersom du opplever at varer eller tjenester du har fått levert av oss ikke samsvarer med deres forventninger må dere snarest mulig kontakte oss om saken. Dersom dere ikke opplever at saken blir løst på en tilfredsstillende måte kan du henvende deg til Forbrukerrådet. Forbrukerrådet kan mekle i saken for om mulig å komme fram til en løsning partene imellom. Dette er et frivillig tilbud som er gratis for partene å benytte, og er et alternativ til en alminnelig rettsprosess. Se mer informasjon på Forbrukerrådet sine hjemmesider.